Metropolitan Hospital Of Miami

5959 NW 7TH ST
Miami, FL 33126

  Q4/12-Q3/13Q3/12-Q2/13Q2/12-Q1/13Q4/11-Q3/12Q3/11-Q2/12Q2/11-Q1/12Q1/11-Q4/11Q4/10-Q3/11
Overall Recommended CareOverall Recommended Care 98.86 %
98.90 %
99.05 %
99.15 %
98.33 %
97.02 %
96.94 %
96.38 %