Mount Sinai Medical Center

4300 ALTON RD
Miami Beach, FL 33140

  Q4/14-Q3/15Q2/14-Q1/15Q1/14-Q4/14Q4/13-Q3/14Q3/13-Q2/14Q2/13-Q1/14Q4/12-Q3/13Q3/12-Q2/13
Overall Recommended CareOverall Recommended Care 98.11 %
99.10 %
99.22 %
99.27 %
97.96 %
97.51 %
98.83 %
98.23 %